CHUKIAGU MARKANX URAQ LLUQHITATAWAYKIPANX AVENIDAD LIBERTADOR SIT'ANTATAKISKIWA

Lunes, Junio 20, 2022 - 18:11

CHUKIAGU MARKANX URAQ LLUQHITATAWAYKIPANX  AVENIDAD LIBERTADOR SIT'ANTATAKISKIWA

Chukiagu markan irpirinakax sawayapxiwa, Avenida Libertador uka llusk'a thakhix janiraw sit'aratakaniti.

Wasurux mä akatjamataw uraqix lluqhitatawayi Chukiagu markana, kawkitix Avenida Libertador satakis uka llusk'a thakhikis  ukawjana. Chukiagu markan irpirinakax irnaqataw utjawayi autunakas laq'ampi imantatanak jikxatasiwaykipanx apsutaw jikxatasiwayi ukhamarakiw usuchjatatanakarus qhisphiyasin qullañ utarus puriyatana, sasaw qhananchawayapxi.

Ukharux jichhurux qhananchawayapxiw janira uka llusk'a thakhi avenida Libertador sit'arata utjatapa. Inasa jutiri phaxsururux sit'arataxchispa, sawayapxiwa.