Tunkiri qhathu qarwa, allpachu uywachawit uñacht’ayañatakiw wakichañ amtapxi

Kimsa jach’a markanakatwa jikisiwayapxi

Wasuruw khaysa Municipio Charaña tuqinkirinakax qarwa ukhamaraki allpachu uywachawinakat uñacht’awi tukt’ayawayapxi. Ukampis jupanakax qurpa tuqin qamasipkipanx Perú ukhamaraki Chile anqax markanakampiw qurpasipxi. Ukatx aka qhathurux  uksa markanakats purt’aniwayapxarakiwa. General Lagos ukasti  Chile markata uka kipkaraki Palca ukax Perú markata uka qhatunx qarwa ukhamaraki allpachut uñacht’awayapxi. Aka qhatux  kimsa urunakaw  qhipharawayi, ukatsti wasuruw tukt’ayawayxi. Ukanx qarwa  ukhamaraki allpachut  isi luratanaka,  manq’a phayt’atanaka,  uywachawinakat juk’ampinakat  uñacht’awayapxi. Juk’amp qarwa ukatx allpachu uywachirinakax  ch’amancht’asipxañatakix kimspach markat atipt’irinakarus jallallt’awinaks irpirinakax churawayapxarakiwa.

Jichhax jutiri  maranx  tunkiri qhathu utjañapatakiw  ukawjan qamasirinakax mayiwayapxaraki. Ukhamax uka kimsa markanakan irpirinakaw amtawayapxi jutiri maratakix  tunkiri qhathux  juk’amp ch’amp phuqhasiñapatakix jichhurunakatpach irnaqaña.