Markachirinakax COVID 19 usut jark'aqasiñatakix fumigación utjañap mayipxi

El Alto markanx
Martes, Junio 16, 2020 - 09:24

El Alto markan qamasirinakax yaqhip zonas tuqinakan p'iqiñchirinakapax irpirinakarux COVID 19 usut jark'aqasiñatakix fumigación utjañap mayipxi.

Aka urunakanx El Alto markanx coronavirus ñanqha usump piykatatanakax juk'amp uñstaskakiwa. Ukax janiw askikiti taqiniw uka usut jarkt'asiñatakix yanapt'asiñasa, ukasti kunayman amtawinak phuqhasina, sasinaw aka markan irpirinakax iwxt'apxi.

Ukakipanx yaqhip zonas tuqinakanx El Alto markan qamasirinakax irpirinakarux mayitaw fumigación ukanakamp yanapt'asipxañapa, ukhaman uka COVID 19 usut jark'aqasiñataki, sasinaw arsuwayapxi.