Distrito 8 tuqin qamasirinakax qhurumpiw arsusipxi

El Alto markanx
Miércoles, Julio 24, 2019 - 15:24

Jichhurux El Alto markanx khitinakatix Distrito 8 satakis tuqin qamasirinakaw  wali qhurump arsusiwayapjixa. Jupanakax sawayapxiw, walja mayiwinakaw uka tuqinx utji  Ukataw kimsir Plan Operativo Anual  Ajustado ukanx  taqi wakt'awinakax qillqantatañapa mayita sasaw arsusiwayapjixa. Ukanakat ist'ayasiñatakiw akham  unxtasiwinakas  phuqhayata utji sawayapxiwa.

Ukañkamax jichhurux jikirañkamaw  ukham  Concejo Municipal El Alto tuqinkir punkun jikxatasipjaxa sasaw arsusiwayapxi. Jichhax janiti ukhamans ist'awix utjkaspax juk'amp unxtasiwinakaw sarantayatani sasaw qhananchawayapxi.