Warminakar jan juk'amp jiwayañax utxañapatakix amtawinak phuqhañ wakichapxi

El Alto markanx
Lunes, Julio 15, 2019 - 14:02

Aka markasanx aka qhipha urunakanx kunayman chiqanakanaw chachanakapax  kullakanakar thanqha arump tuqiwinaka, nuwawinaka uka kipkaraki  jiwayawinakas utjatap ist'asiwayi, Ukakipanx  aka markasan warminakar arxatañ amt kunkañchayir Instituciones tuqinakan  irpirinaka uka kipkaraki markasan irpirinakas   janiw ukhamakix  maykipatakaspati  ukanak  suyt'ayañatakix  kunayman amtawinakaw thakhiñchañax sawayapxiwa.

Ukhamakipanx El Alto markanx    irpirinakax qhananchapxiw  machaq amtawinak  chikañchayaña, ukasti   jan warminakar  ñanqhachawinakas ukatx jiwayawinakas utjañapataki, Ukakipanx  Comisión de Génerio ukatx Generacionalidad   uka kipkaraki Desarrrollo Humano  Concejo Municipal tuqinkir irpirix Concejal Javier  Tarqui  sawayiwa " ...amtawinakax mayachañaw wakisi ukhaman warminakar ñanqhachawinaka ukatx jiwayawinakas El Alto markans ukhamarak aka Bolivia markans  suyt'ayatañapataki".